ALGEMENE VERKOOPS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

 

De Algemene Verkoops- en Leveringsvoorwaarden der Europese Gieterijen, opgesteld door het Comité van Europese Gieterijverenigingen (CAEF), zijn steeds van toepassing, behalve op die punten waarover in een specifieke overeenkomst anders werd overeengekomen. Deze algemene voorwaarden zijn op eenvoudige aanvraag bij de gieterij gratis te verkrijgen. Door het louter plaatsen van een bestelling bevestigt de klant voorafgaandelijk kennis te hebben genom van deze algemene voorwaarden en ze als contractvoorwaarden met betrekking tot zijn bestelling te aanvaarden.
 

ALGEMENE VERKOOPS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN DER EUROPESE GIETERIJEN

 

1. ALGEMENE BEPALINGEN

a. Deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden zijn vastgesteld overeenkomstig de bestaande gebruiken in de leden-Ianden van het Comité van Europese Gieterijverenigingen (Duitsland, Oostenrijk, België, Spanje, Finland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië, Noorwegen, Nederland, Por1ugal, Zweden, Zwitserland). Zij bepalen de rechten en plichten van de gieterij en van de afnemer uit overeenkomsten tot levering van gietstukken in ferro- en non-ferrometalen, van bijgevoegde materialen behorend tot deze gietstukken alsmede van prestaties, adviezen en diensten welke de gieterij op zich heeft genomen.

b. Zij vormen derhalve de juridische basis van bedoelde overeenkomsten voor al de aangelegenheden waarvoor niet schriftelijk een andere regeling is overeengekomen.

c. Alle andersluidende, door de afnemer gestelde voorwaarden, hoe ook geformuleerd, zijn voor de gieterij onverbindend, tenzij de gieterij die schriftelijk heeft aanvaard.

d. In het geval dat een afnemer of een groep afnemers besluit met de hen toeleverende gieterijen vergaande betrekkingen aan te gaan inzake een industrieel partnerschap, dienen deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden, samen met de algemene inkoopvoorwaarden van deze afnemers, als basis voor de vaststelling van de algemene wederzijdse voorwaarden, die deel uitmaken van hun desbetreffende overeenkomst.

e. Ingeval van leveringen volgens catalogus, hebben de kenmerken en de tarieven, vermeld in advertentie- mededelingen slechts een indicatieve waarde en is de levering in elk geval afhankelijk van het bestaan van een passende voorraad op het ogenblik dat de bestelling wordt ontvangen.

2. ONTWERP VAN DE GIETSTUKKEN

a. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is de gieterij niet aansprakelijk voor het ontwerp van de gietstukken die zij vervaardigt. Haar rol is die van een industriële toeleverancier en het is de afnemer die beslist een beroep te doen op een deskundige waarvan hij meent dat die beschikt over de uitrusting en de kennis van zaken waaraan hij behoefte heeft. Ontwerpen heeft weliswaar de complete omschrijving van een produkt tot resultaat, maar kan geheel of gedeeltelijk in industriële toelevering gebeuren. Uiteindelijk is het echter de klant die volledig verantwoordelijk is voor het beoogde industriële resultaat. Dit geldt in het bijzonder voor gietstukken die op verzoek van de afnemer en op basis van zijn specificaties door de gieterij met behulp van de computer zijn ontworpen.

b. In het bijzondere geval dat de gieterij zowel verantwoordelijk is voor het ontwerp als voor het vervaardigen van gietstukken, die bestemd zijn voor klanten, dienen deze gietstukken onderwerp te zijn van een bijzondere overeenkomst, die buiten het gebied van deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden valt.

3. OFFERTE EN BESTELLING

a. Bij elke offerte-aanvraag van de afnemer moet een technische specificatie zijn gevoegd.

b. Een offerte van de gieterij is vrijblijvend als daarin niet uitdrukkelijk melding is gemaakt van een geldigheidstermijn. Hetzelfde geldt als de afnemer de technische specificaties of proefstukken die hem eventueel door de gieterij worden voorgelegd, verandert.

c. Voor de gieterij zijn alleen de voorwaarden verbindend die voorkomen in haar uitdrukkelijke aanvaarding door middel van een brief of elk ander communicatiemiddel, dat een geschrift voortbrengt, van de vaste en definitieve bestelling van de afnemer.
Open orders voor leveringen op afroep c.q. op gestelde tijden, kunnen slechts voor een beperkte -tussen de gieterij en de afnemer overeen te komen -duur worden geplaatst.

4. FABRICAGE-ONTWERPEN

De verkoop van gietstukken houdt geen overdracht aan de afnemer in van de eigendomsrechten van de gieterij op haar fabricage-ontwerpen. Hetzelfde geldt voor ontwerpen die de gieterij voorstelt om, door middel van een oorspronkelijke wijziging van de technische specificatie, een betere kwaliteit of een gunstiger kostprijs van de gietstukken te bewerkstelligen. Indien de afnemer het voorstel aanvaardt, dient hij met de gieterij de voorwaarden overeen te komen waarop, in het kader van de bestelling, daarvan gebruik zal worden gemaakt. In geen geval kan de afnemer voor zichzelf gebruik maken van de ontwerpen van de gieterij, noch ze ter kennis brengen van derden, tenzij hij het eigendomsrecht ervan uitdrukkelijk heeft verworven.

5. MODELLEN EN GEREEDSCHAPPEN

a. Wanneer deze door de afnemer ter beschikking worden gesteld, moeten aIle modellen en vervaardigings-gereedschappen (modellen, kernbakken, sjablonen, malIen, bewerkings- of controleapparatuur enz.) van duidelijke merktekens voor de assemblage of het gebruik zijn voorzien en moeten gratis ter beschikkking worden gesteld op de plaats die door de gieterij is bepaald. De afnemer neemt de verantwoordelijkheid op zich dat de gereedschappen overeenkomen met de ontwerpen en de specificaties. Wanneer de afnemer daarom vraagt gaat de gieterij na, of de gereedschappen overeenkomen met de ontwerpen en de specificaties en behoudt zij zich het recht voor de kosten daarvan in rekening te brengen. Indien de gieterij het noodzakelijk acht wijzigingen aan te brengen voor de juiste vervaardiging van de gietstukken, zijn de kosten die daaruit ontstaan ten laste van de afnemer, die daarvan door de gieterij tevoren schriftelijk op de hoogte is gesteld. In het algemeen en behoudens schriftelijke overeenkomst vooraf met de afnemer, garandeert de gieterij de duur van het gebruik van deze gereedschappen niet. Wanneer deze gereedschappen ter beschikking zijn gesteld door de afnemer sarnen met de ontwerpen en de specificaties die evenwel de volledige verificatie van de onderlinge samenhang tussen de verschillende elementen niet mogelijk maakt, worden de vormen, afmetingen en wanddiktes van de verkregen gietstukken dientengevolge geheel of gedeeltelijk door deze gereedschappen bepaald. De verantwoordelijkheid voor het resultaat met betrekking tot deze gegevens berust in dat geval uitsluitend bij de afnemer die daarvan van te voren schriftelijk door de gieterij op de hoogte wordt gesteld.
In alle gevallen zal, indien de ontvangen gereedschappen niet conform het gebruik zijn dat de gieterij er redelijkerwijs van mocht verwachten te kunnen maken, de oorspronkelijk overeengekomen prijs van de gietstukken onderwerp kunnen vormen van een aanvraag tot herziening van de kant van de gieterij waarbij met de afnemer voordat met de produktie van de gietstukken wordt begonnen overeenstemming moet zijn bereikt.

b. Wanneer de gieterij van de afnemer opdracht krijgt modellen of gereedschappen te vervaardigen, dan zal de gieterij deze uitvoeren in overleg met de afnemer, overeenkomstig de eisen die haar eigen produktietechniek stelt. De vervaardigingskosten, evenals de kosten van vervanging of herstel na slijtage moeten haar onafhankelijk van de levering van de gietstukken worden betaald. De gieterij is niet verplicht de kosten te dragen van de vervanging van gereedschappen die bedoeld zijn om slechts één keer gebruikt te worden in geval van uitval als gevolg van een gewoon vervaardigingsrisico. Behalve wanneer vooraf met de gieterij een prijsverhoging overeengekomen is om dit risico te dekken, moet de afnemer hetzij nieuw vervangend gereedschap verschaffen hetzij vervaardiging daarvan door de gieterij voor zijn rekening nemen.

c. De prijs van de gereedschappen voor de fabricage, ontworpen door de gieterij, ongeacht of deze wel of niet vervaardigd zijn door de gieterij, omvat niet het geesteiijk eigendom van de gieterij van deze gereedschappen, dat wil zeggen de inbreng van haar know-how of van haar octrooien bij het ontwerpen of het realiseren. Hetzelfde geldt voor eventuele aanpassingen die de gieterij aanbrengt in de gereedschappen, die door de afnemer verschaft zijn om de juiste vervaardiging van de gietstukken te waarborgen. De gereedschappen blijven na uitvoering van de opdracht bij de gieterij en de afnemer kan er niet eerder bezit van nemen dan nadat er een schriftelijke overeenkomst is gesloten over de exploitatie-voorwaarden van het geestelijk eigendom van de gieterij en na betaling van al haar rekeningen uit welke hoofde dan ook. Deze gereedschappen worden door de gieterij in technisch goede staat bewaard. De gevolgen van hun slijtage, herstel of vervanging zijn voor rekening van de afnemer. Behalve wanneer anders is overeengekomen tussen partijen, worden de gereedschappen betaald voor 50% bij de opdracht en het resterende bedrag bij de vervaardiging of in voorkomend geval op de datum van aanvaarding van de proefstukken.

d. De gieterij verbindt zich ertoe de gereedschappen, vermeld in de paragrafen a, b en c hiervoor vermeld, ongeacht of die haar eigendom zijn, niet voor rekening van derden te gebruiken behalve wanneer vooraf door de afnemer hiertoe schriftelijk toestemming is verleend. De afnemer die de voIle aansprakelijkheid voor de modellen en gereedschappen, zoals hiervoor genoemd in de paragrafen a, b en c, als eigenaar draagt, dient zelf te zorgen voor de verzekering ervan tegen risico's van beschadiging of vernietiging in de gieterij, waarbij hij afziet van elke eis tot schadeloosstelling jegens de gieterij. Deze gereedschappen worden de afnemer op zijn verzoek of op initiatief van de gieterij terugbezorgd in de staat waarin zij zich op dat ogenblik bevinden, op voorwaarde dat de geleverde gietstukken volledig zijn betaald. Indien zij door de gieterij worden opgeslagen, dan geschiedt zulks kosteloos gedurende een periode van drie jaar, te rekenen vanaf de laatste levering. Indien de afnemer na het verstrijken van deze periode niet om teruggave van zijn gereedschappen heeft gevraagd of wannneer hij met de gieterij over de verlenging van de opslag en de voorwaarden ter zake geen overeenstemming heeft bereikt, heeft de gieterij het recht deze te vernietigen nadat zij de afnemer hiervan schriftelijk in kennis heeft gesteld en deze daarop niet binnen drie maanden heeft geantwoord.

6. INSLUITSELS

Insluitsels, die door de afnemer zijn toegeleverd en die bedoeld zijn om in het gietstuk te worden ingegoten, vallen in ieder opzicht onder zijn volledige verantwoordelijkheid en moeten van uitmuntende kwaliteit zijn. De insluitsels moeten gratis en franco bij de gieterij worden toegeleverd en in een dusdanige hoeveelheid dat rekening wordt gehouden met normale produktierisico's.

7. LEVERINGSTERMIJNEN

a. De leveringstermijnen beginnen te lopen vanaf de bevestigingsdatum van de opdracht door de gieterij, echter niet eerder dan vanaf de datum waarop de documenten, materialen en uitvoeringsdetails door de afnemer verstrekt zijn. De afnemer moet bovendien aan aIle andere aan hem toe te rekenen en vooraf te vervullen voorwaarden hebben voldaan.

b. Het bindende karakter van de overeengekomen leveringstermijn moet, evenals de aard daarvan (termijn van terbeschikkingstelling, termijn van controle of ontvangst, termijn van werkelijke levering enz.) duidelijk in het contract omschreven worden. Indien dergelijke duidelijke omschrijvingen ontbreken, wordt de leveringstermijn geacht bij benadering te gelden.

c. De contractueel overeengekomen leveringstermijnen worden verlengd op verzoek van de gieterij of de afnemer als de verzoeker om redenen buiten zijn wil in de onmogelijkheid verkeert zijn verplichtingen na te komen.
De in gebreke blijvende partij dient de andere partij onmiddellijk in kennis te stellen van het feit dat het haar niet mogelijk is haar verplichtingen na te komen. Beide partijen zullen zich daarop zonder uitstel beraden over de te treffen maatregelen.

8. VERPAKKINGEN EN BESCHERMING

a. Indien vooraf niet anders door de afnemer en de gieterij is overeengekomen worden de verpakkingen aan de afnemer berekend tegen contante betaling. Deze worden zijn eigendom zodra de betaling heeft plaatsgevonden.

b. De containers, kratten, laadborden en andere soortgelijke materialen die eigendom zijn van de gieterij dienen door de afnemer in goede staat franco te worden teruggezonden, uiterlijk dertig dagen na ontvangst ; anders worden zij door de gieterij gefactureerd. Indien deze materialen eigendom van de afnemer zijn, moet deze laatste ze in goede staat bezorgen, uiterlijk op een vooraf met de gieterij overeengekomen datum en op een door deze laatste opgegeven plaats.

c. Op verzoek van de afnemer kunnen de gietstukken worden voorzien van een laklaag of van een beschermende laag. De specificatie daarvan wordt door de afnemer opgegeven en de kosten van deze bewerking worden hem door de gieterij in rekening gebracht.

9. LEVERING EN RISICO-OVERDRACHT

a. De levering van de gietstukken wordt steeds geacht te zijn geschied af- gieterij. ongeacht de bepalingen in het contract ten aanzien van de betaling van de transportkosten.
De levering geschiedt door overdracht van de te leveren goederen rechtstreeks aan de afnemer, aan de door deze in het contract aangewezen vervoerder of bij gebreke daarvan aan een door de gieterij aangewezen vervoerder.
Bij gebrek aan instructies omtrent de bestemming of wanneer het de gieterij buiten haar toedoen niet mogelijk is het vervoer te realiseren, wordt de levering geacht te geschieden door toezending van een bericht van terbeschikkingstelling, in welk geval de gietstukken worden gefactureerd en opgeslagen op kosten en risico van de afnemer.
Indien in het contract niet anderszins duidelijk is overeengekomen, is vervoer in delen toegestaan indien de gieterij dit wenst.

b. De overdracht van het risico aan de afnemer wordt gerealiseerd op het moment van de levering zoals hierboven omschreven, onverminderd het eigendomsvoorbehoud als bedoeld in artikel 17.

10. VERVOER

a. In alle gevallen neemt de gieterij de verzending en de met het vervoer samenhangende verrichtingen slechts op zich als lasthebber van de afnemer, die haar de kosten voor de verzendingen onmiddellijk terugbetaalt na ontvangst van de factuur.
De afnemer, die aIle aan bovengenoemde verrichtingen verbonden risico's draagt, dient derhalve bij aankomst van de goederen de staat, het aantal en het feit of de geleverde goederen overeenstemmen met de aanwijzingen vermeld op de vrachtbrief, te controleren.

b. De afnemer moet de gieterij onmiddellijk in kennis stellen van aIle eventuele verschillen, ongeacht de rechts-vorderingen die hijzelf tegen de vervoerder kan instellen.

c. De afnemer draagt de kosten en de risico's van de heen- en terugzending van de materialen vermeld in artikel 5 sub a, alsmede de proefstukken.

11. PRIJZEN

a. Behalve indien anders is overeengekomen, gelden de contractueel overeengekomen prijzen per eenheid, exclusief belastingen, af- gieterij. De gietstukken worden geleverd zoals contractueel bepaald of, wanneer hierover geen duidelijke omschrijvingen zijn overeengekomen, gepoetst, afgebraamd en vrij van opkomers.

b. Zij zijn, naargelang uitdrukkelijk is overeengekomen :
- te herzien volgens geëigende formules, waarbij rekening wordt gehouden met wijzigingen in de prijzen van grond- en hulpstoffen, energiekosten, lonen en bijkomende kosten verbonden aan de opdracht, die zich hebben voorgedaan tussen de datum van het contract en de datum van de contractueel overeengekomen levering, tenzij andere datums zijn bepaald in het contract;
- of vast gedurende een overeengekomen termijn.

12. GEWICHT

In het bijzondere geval dat de gietstukken per gewicht worden verkocht, zijn de bij weging vastgestelde gewichten beslissend waarbij de gewichten, vermeld in de aanbieding en de opdracht slechts indicatief zijn.

13. HOEVEELHEDEN

Met betrekking tot de hoeveelheid is het aantal gietstukken, vermeld in het contract bepalend. Dit geldt in het bijzonder voor handvormgietstukken. In het geval van seriefabricage wordt een zekere afwijking met betrekking tot het aantal vervaardigde en geleverde gietstukken toegestaan hetgeen bij de contractonderhandelingen tussen de gieterij en de afnemer overeengekomen moet worden.
Indien dit vooraf niet is overeengekomen wordt gewoonlijk een afwijking toegestaan van ± 5% van het aantal gietstukken vermeld in het contract.

14. BETALINGSVOORWAARDEN

a. Alle betalingen geschieden ten kantore van de gieterij.
De betalingstermijnen en de wijze van betaling alsmede de betaling van eventuele voorschotten moeten uitdrukkelijk in het contract overeengekomen worden.
Bij gebreke van een dergelijke overeenkomst worden de betalingen verricht netto, zonder korting binnen 30 dagen na factuurdatum.

b. Onverminderd het eigendomsvoorbehoud, als bedoeld in artikel 17 , brengt het niet terugzenden van wissels door de bank geaccepteerd en gedomicilieerd 7 dagen na hun toezending, het niet nakomen van enige vervaldatum van een betaling, iedere ernstige aantasting van welke aard ook van de kredietwaardigheid van de afnemer, meer in het bijzonder het bekend worden van een wissel waartegen protest aangetekend is of de inpandgeving van diens gehele handelszaak, naar goeddunken van de gieterij, rechtens en zonder in gebrekestelling de volgende gevolgen mee :
- hetzij de onmiddellijke opeisbaarheid van aIle uit welke hoofde ook nog verschuldigde bedragen en stopzetting van enige verdere levering,
- hetzij vernietiging van alle nog lopende contracten met inhouding van enerzijds de reeds ontvangen voorschotten en anderzijds de gereedschappen en gietstukken, die in bewaring zijn bij de gieterij, tot op het ogenblik waarop de eventuele schadevergoeding zal zijn vastgesteld.

c. Van ieder opeisbaar geworden bedrag is rechtens en zonder voorafgaande ingebrekestelling rente verschuldigd tegen het percentage dat door de nationale bank in het land van de gieterij wordt berekend, vermeerderd met 2 procent-punten, vanaf de vervaldatum van de betalingstermijn, aangegeven op de factuur en tot de datum van de werkelijke betaling.

d. Wanneer om gelijk welke oorzaak buiten de wil van de gieterij de afname of de verzending van de in de gieterij ter beschikking staande gietstukken niet tijdig geschiedt of niet kan geschieden, geeft dit de afnemer niet het recht de bij contract vastgestelde vervaldagen te verschuiven. Hetzelfde geldt voor de betaling van het verschil tussen het totaalbedrag van de factuur en de prijs van de gietstukken die, ingevolge het reclameren door de afnemer, aanleiding kunnen geven tot tegoeden of credit-nota's, door de gieterij toegestaan krachtens artikel 16. De afnemer is, behoudens een andersluidende afspraak met de gieterij, gehouden het totale aan de gieterij verschuldigde bedrag te betalen, ongeacht welke aanspraken er van zijn kant bestaan, met name uit hoofde van garantie.

15. KEURING EN AANVAARDING

a. De afnemer draagt de volledige verantwoordelijkheid voor het ontwerp van de gietstukken met betrekking tot het door hem nagestreefde en alleen aan hem nauwkeurig bekende gebruiksdoel. Bijgevolg beslist de afnemer over technische specificaties waarin niet alleen de eigenschappen worden vastgelegd die in alle opzichten de te vervaardigen gietstukken kenmerken, maar ook over de aard en de modaliteiten van de verplichte keuring en beproeving bij de aanvaarding. De aanvaarding door de afnemer van de voorstellen van de gieterij om te komen tot om het even welke verbetering van de technische specificaties of een aanpassing van het ontwerp van de gietstukken, kan in geen geval overdracht van aansprakelijkheid aan haar tot gevolg hebben, daar de afnemer in alle gevallen verantwoordeiijk blijft voor het ontwerp.

b. In aIle gevallen en zelfs wanneer geen aanvaarding plaats heeft, moeten de aard en de reikwijdte van controles en noodzakelijke beproevingen, de normen en de strengheidsnormen evenals de toleranties van welke aard dan ook uitdrukkelijk worden omschreven in de ontwerpen en de technische specificaties die door de afnemer bij zijn offerte-aanvraag moeten worden gevoegd; zij moeten worden bevestigd in het contract tussen de gieterij en de afnemer. In geval van vervaardiging van samengestelde gietstukken of gietstukken, geassembleerd door middel van laswerk door de gieterij zullen de partijen het eens moeten worden over de grenzen van elke van de samenstellende delen en over het bereik en de aard van de overgangsgebieden.

c. Indien geen technische specificaties overeengekomen zijn aangaande op de gietstukken uit te voeren controles en beproevingen, beperkt de gieterij zich tot een eenvoudige keuring naar uiterlijk en afmeting.

d. Controles en beproevingen die door de afnemer noodzakelijk worden geacht worden op zijn verzoek uitgevoerd door de gieterij, door de afnemer zelf of door een laboratorium of een andere instelling. Dit moet uiterlijk worden vastgesteld bij het afsluiten van het contract, evenals de aard en de reikwijdte van deze controles en beproevingen.
Wanneer aanvaarding vereist is, moeten de reikwijdte en de voorwaarden hiervan uiteriijk bij het sluiten van het contract worden vastgesteid. Tenzij contractueel anders overeengekomen, vindt de aanvaarding bij de gieterij plaats op kosten van de afnemer, uiterlijk in de week volgend op het bericht dat de gietstukken gereed zijn voor aanvaarding, door de gieterij geadresseerd aan de afnemer of aan de instelling, belast met het aanvaarden van de gietstukken. Wanneer de afnemer of de controlerende instelling in gebreke blijven, worden de gietstukken voor rekening en risico van de afnemer door de gieterij opgeslagen. Wanneer een tweede kennisgeving van de gieterij twee weken na verzending zonder resultaat blijft, wordt het materiaal beschouwd als te zijn aanvaard en heeft de gieterij het recht het te verzenden en te factureren.
Daar het beginsel van en de wijze waarop niet-destructieve controles worden uitgevoerd, slechts kunnen worden vastgesteid in relatie tot het ontwerp van de gietstukken, moet de afnemer altijd in zijn offerte-aanvraag en zijn controle-opdrachten omschrijven welke delen van gietstukken daaraan onderworpen moeten worden alsmede de strengheidsnormen die toegepast moeten worden teneinde in het bijzonder de uitoefening van de voorwaarden van de in artikel 16 bedoelde garantie te bepalen.
In aIle gevallen worden deze controles en leveringen uitgevoerd conform de geëigende normen en volgens de voorwaarden die zijn vastgelegd in de ontwerpen en de technische specificaties zoals deze zijn vastgesteld door de afnemer en aanvaard door de gieterij.

e. De kosten van de controles en beproevingen staan over het algemeen los van die van de gietstukken maar zij kunnen daarin worden opgenomen na overeenstemming tussen gieterij en afnemer.
Hierbij wordt rekening gehouden met bijzondere werkzaamheden, noodzakelijk voor het scheppen van de voorwaarden voor een goede uitvoering van deze controles, in het bijzonder wanneer er sprake is van niet-destructieve controles.

f. Voor gietstukken, die worden vervaardigd volgens een kwaliteitsborgingssysteem geldt dat dit systeem door de afnemer uitdrukkelijk wordt omschreven in zijn offerte-aanvraag en in zijn opdracht; de gieterij bevestigt dit van haar kant in de offerte en in de opdrachtbevestiging, dit onverminderd het bepaalde in de voorgaande artikelen.

16. GARANTIE

a. De gieterij is ertoe gehouden gietstukken te leveren die overeenstemmen met de contractueel overeengekomen ontwerpen en technische specificaties.
Wanneer de bestelling betrekking heeft op gietstukken die in serie worden vervaardigd, dient de afnemer de fabricage van proefstukken te vragen. Deze zullen hem door de gieterij ter acceptatie worden voorgelegd en door hem aan aIle noodzakelijke controles en beproevingen worden onderworpen. Deze acceptatie moet door de afnemer aan de gieterij schriftelijk worden meegedeeld binnen een termijn van veertien dagen vanaf de datum van ontvangst van de proefstukken.
Wanneer de afnemer klachten heeft over de geleverde gietstukken, behoudt de gieterij zich het recht voor deze ter plaatse te controleren.

b. De door de gieterij verleende garantie bestaat, na overeenstemming met de afnemer, uit :
- het crediteren van de afnemer voor de waarde van de gietstukken waarvan is erkend dat deze niet vervaardigd zijn in overeenstemming met de ontwerpen en de contractueel vastgestelde technische specificaties of de door de afnemer geaccepteerde proefstukken,
- of het kosteloos vervangen van deze gietstukken,
- of stappen te ondernemen of te doen ondernemen om de gietstukken in overeenstemming te brengen met het contractueel vastgestelde.
In de regel zijn gietstukken waarvan de gieterij erkent dat deze voor vervanging in aanmerking komen, aanleiding tot een tegoed of credit-nota. Vervangende gietstukken worden gefactureerd tegen dezelfde prijs als de teruggenomen gietstukken.
De wijze waarop het herstel wordt gerealiseerd, wordt beslist of aanvaard door de afnemer. De gieterij draagt hiervan de kosten indien zijzelf het herstel op zich neemt of moet vooraf toestemming geven wanneer de afnemer besluit het herstel te laten ultvoeren tegen een prijs die hij vooraf ter kennis van die gieterij moet brengen.
De vervanging of het herstel van gietstukken, overeengekomen tussen de gieterij en de afnemer, hebben geen invloed op de garantiebepalingen.
De gietstukken waarvan de afnemer het credit, de vervanging of het herstel van de gleterlj heeft verkregen, worden aan de gleterij niet-franco teruggezonden waarbij de gieterij zich het recht voorbehoudt de vervoerder te kiezen.

c. Op straffe van verval van de garantie, zoals hiervoor omschreven, is de afnemer verplicht, zodra afwijkingen aan de gietstukken zijn ontdekt, dit schriftelijk ter kennis te brengen van de gieterij en uitdrukkelijk om kosteloze vervanging of herstel van de gietstukken te vragen binnen de volgende uiterste termijn te rekenen vanaf de levering :
- 15 dagen voor zichtbare afwijkingen,
- 6 maanden voor andere afwijkingen waarbij deze termijn wordt teruggebracht tot 1 maand bij seriegietwerk.
Na het verstrijken van deze termijnen wordt geen enkel beroep op garantie meer aanvaard.
Elk herstel van gietstukken door de afnemer zonder toestemming van de gieterij wat betreft de uitvoering of de kosten ervan, heeft het verval van garantie tot gevolg.

d. De garantie strekt zich in geen geval uit :
- tot de schade die tijdens het gebruik door een onvolkomen gietstuk zou zijn veroorzaakt, wanneer de afnemer de fout heeft begaan het in gebruik te nemen zonder eerst te zijn overgegaan of te hebben doen overgaan tot aIle keuringen en beproevingen die gezien het gebruiksdoel van het gietstuk vereist zijn, meer in het bijzonder die waarvan sprake is in artikel 15 sub d.
- tot de kosten van de bewerkingen die de gietstukken ondergaan voor ze in gebruik worden genomen, met name behandelingen, nabewerkingen, controles, waardoor krachtens het contract koopvernietigende gebreken aan het licht komen, wanneer die niet te wijten zijn aan een grove fout van de gieterij.
- tot de kosten van montage, demontage en het uit de circulatie nemen van deze gietstukken door de afnemer.

17. EIGENDOMSVOORBEHOUD

De leveringen van gietstukken geschieden onder het recht van eigendomsvoorbehoud, mits dit wordt erkend door de wetgeving van het land waar de gietstukken zich bevinden op het ogenblik van terugvordering en waar aan aIle vereiste voorwaarden voor de uitoefening daarvan is voldaan.
In het tegenovergestelde geval is de afnemer verplicht de gieterij de uitoefening van aIle rechten toe te kennen die de leveringen in het land, waar de gietstukken zich bevinden op het moment van terugvordering, beveiligen. De voorafgaande bepalingen kunnen in geen geval afwijking van de in artikel 20 bedoelde toekenning van bevoegdheid ten gevolge hebben.

18. INDUSTRIEEL EIGENDOM

In alle gevallen vrijwaart de afnemer, overeenkomstig artikel 2 sub a, de gieterij tegen aIle gevolgen van rechts-vorderingen die tegen haar zouden kunnen worden ingesteld op grond van vervaardiging van gietstukken die door een industrieel of intellectueel eigendomsrecht zoals octrooien, merken of gedeponeerde modellen, of door enig ander privatief recht zijn beschermd.

19. VERBREKING

De afnemer die de gehele opdracht of een gedeelte daarvan annuleert of die wezenlijke wijzigingen aanbrengt in de leveringstermijn, zonder dat de gieterij daarvoor aansprakelijk is, is verplicht de gieterij schadeloos te stellen voor alle tot de datum van de ontvangst van het bericht van de afnemer gemaakte kosten, onverminderd het recht op vergoedlng van aIle eventuele directe en indirecte gevolgen die deze beslissing voor de gieterij meebrengt.

20. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

De contracten zijn onderworpen aan de wetgeving van het land van de gieterij.
Partijen zullen zich inspannen aIle geschillen met betrekking tot de uitleg en de uitvoering van de voorliggende Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden en contracten die zij met elkaar zijn aangegaan in der minne te regelen.
Ingeval zij daarin niet slagen en bij gebreke van een andersluidende afspraak, is alleen de rechter van de plaats van de zetel van de gieterij bevoegd om kennis te nemen van aIle geschillen in verband met de leveringscontracten, welke ook de overeengekomen voorwaarden en de wijze van betaling zijn, zelfs in geval van oproeping in vrijwaring of in geval dat er meerdere verweerders zijn.
Evenwel behoudt de gieterij, wanneer zij eisende partij is, zich het recht voor, het geding voor de rechter te brengen van het rechtsgebied waarin de afnemer is gevestigd en in een dergelijk geval eventueel van de toepassing van de wetgeving van haar eigen land al te zien.